Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Giáo Lý Dự Tòng

846

Thứ hai và thứ ba tuần tới, giáo xứ sẽ khai giảng hai lớp giáo lý: Hôn Nhân và Dự Tòng.

  • Thứ Hai ngày 15/03/2021, lúc 19h30 khai giảng lớp giáo lý Hôn Nhân.
  • Thứ Ba ngày 16/03/2021, lúc 19h30 khai giảng lớp giáo lý Dự Tòng.
1+