PHONG TRÀO GIỚI TRẺ THÁNH THỂ (PTGTTT)

THE EUCHARISTIC YOUTH MOVEMENT (EYM)

1. Định Nghĩa (Definition)

Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể (PTGTTT) là một Phong Trào thuộc Giáo Hội toàn cầu nhắm đến sự phát triển Kitô Giáo cho các em thiếu nhi và giới trẻ các giới, từ 5 đến 25 tuổi, các em là những người có ước muốn sống giống như Chúa Giêsu. Phong trào tìm cách giúp người trẻ sống mối tương quan “mật thiết” “heart to heart” với Chúa Giêsu theo linh đạo Thánh Thể. Các thành viên của phong trào được trang bị một lối sống với tư cách là những người Kitô hữu trưởng thành, dấn thân phục vụ anh chị em đang gặp phải những thách đố mà con người phải đối diện.

The Eucharistic Youth Movement (EYM) is an international Church Movement for the Christian development of children and young people of both sexes, from 5 to 25, who wish to live like Jesus. It seeks to guide them into a loving, ‘heart to heart’ relationship with Jesus, based on a Eucharistic spirituality. Members are prepared for life as Christian adults, committed to serving their brothers and sisters in the challenges that face humanity

2. Phạm Vi của PTGTTT (Scope of EYM)

Cho đến nay, PTGTTT (EYM) đang hiện diện tại 59 quốc gia thuộc năm châu. Phong Trào được tổ chức theo đường hướng rõ ràng về hoạt động, được liên kết ở cấp độ Quốc gia, Vùng và Quốc tế.

So far, the EYM is present in 59 countries on all five continents. It is structured along clear lines of action, coordinated on a National, Regional and International level.

EYM là nhánh giới trẻ thuộc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng (AP3), một hiệp hội được Giáo Hội giao cho Dòng Tên. Nguồn gốc của EYM là Nghĩa Binh Thánh Thể, đã từng rất thành công ở nhiều quốc gia vào khoảng giữa Thế kỷ 20. Tên gọi “Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể” lần đầu tiên xuất hiện tại Pháp vào năm 1962, nơi phong trào bắt đầu được canh tân. Nhiều năm qua, công cuộc đổi mới này đã lan rộng ra các quốc gia khác trên thế giới.

The EYM is the youth branch of the Pope’s Worldwide Prayer Network (AP3), an association entrusted to the Society of Jesus by the Church. Its ancestor was the Eucharistic Crusade, which had great success in many countries around the middle of the 20th Century. The name “Eucharistic Youth Movement” first appeared in France in 1962, where its process renewal began. As years went by, this renewal spread to other countries around the world.

3.  Phương Pháp Tổ chức (method of organizing)

Phương pháp tổ chức của PTGTTT dựa trên việc thành lập các Trung tâm tại: các giáo xứ, các nguyện đường, các trường học và trường cao đẳng, và tại nhiều nơi khác. Các thành viên tham dự vào các giai đoạn khác nhau của phong trào tùy thuộc vào độ tuổi của họ. Họ được huấn luyện để có cảm thức thức rõ ràng về Giáo Hội, qua kinh nghiệm về Cầu Nguyện, Bí tích Thánh Thể, Lời Chúa và sự Phân Định. Những người trẻ được chuẩn bị cho một cuộc sống phục vụ, quan tâm đến các nhu cầu của thế giới hôm nay.

Its method of organising is based on the creation of Centres in: parishes, chapels, schools and colleges, among others. Members participate in different stages depending on their age. They are trained to have a clear sense of the Church, through the experience of Prayer, Eucharist, the Word of God and Discernment. Young people are prepared for a life of service, attentive to the needs of today’s world.

(Chuyển dịch từ phần The Eucharistic Youth Movement (EYM), Tạp chí INTERNATIONAL MANUAL, của Cha Frédéric Fornos, S.J., Giám đốc Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng và Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể.)

1+