TRƯỜNG GIÁO LÝ GIÁO XỨ THIÊN THẦN

Để mang lại hiệu quả tích cực cho việc giáo dục đức tin cho người trẻ, Xứ Đoàn Giới Trẻ Thánh Thể Giáo Xứ Thiên Thần đã thiết kế và tổ chức kế hoạch giảng dạy theo mô hình “Trường Giáo Lý.” Trường Giáo Lý là mô hình giáo dục đức tin được tổ chức có cơ cấu phân nhiệm, có trật tự, có hệ thống về nội dung giảng dạy và có tiêu chuẩn đánh giá đầu ra rõ rãng, những tính chất này cụ thể được mô tả như sau:

I. Cơ Cấu Tổ Chức Trường Giáo Lý

 • Cha Chánh xứ Giuse Ngô Viết Tấn, S.J: chịu trách nhiệm về tất cả nội dung giảng dạy lẫn việc thiết kế chương trình sinh hoạt cho toàn Trường.
 • Thầy Giuse Trần Văn Quân, S.J: Phụ tá cho cha Tuyên Úy trong việc điều phối phối và thực hiện những sinh hoạt của Trường.
 • Ban điều hành và các tiểu ban: những cộng tác viên giúp thực hiện cách cụ thể những chương trình sinh hoạt của Trường.

 

Sơ đồ mô tả cơ cấu Trường Giáo Lý Giáo Xứ Thiên Thần

II.  Số Lượng Học Viên và Nhân Sự

1. Học viên

Trong năm học 2020 – 2021, số lượng các bạn trẻ đăng ký học tại Trường Giáo Lý Giáo Xứ Thiên Thần là 212 bạn, trong đó:

 • Lớp Khai Tâm I: 22 bạn
 • Lớp Khai Tâm II: 46 bạn
 • Lớp Rước lễ I: 27 bạn
 • Lớp Rước Lễ II: 17 bạn
 • Lớp Thêm Sức I: 36 bạn
 • Lớp Thêm Sức II: 32 bạn
 • Lớp Bao Đồng II: 25 bạn
 • Lớp Vào Đời I: 7 bạn

2. Nhân sự giảng dạy

Trong năm học 2020 – 2021, tổng giáo lý viên tham gia sinh hoạt và huấn giáo tại Trường Giáo Lý là 22 thành viên, trong đó bao gồm 12 nam và 10 nữ.

3. Cộng tác viên tu sĩ

Trường Giáo Lý hàng năm đều nhận được sự cộng tác của quý Soeur thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Cụ tể, quý Soeur tham vào các sứ mạn:

 • Huấn giáo: 3 Soeur
 • Ca Đoàn Giới Trẻ: 1 Soeur

III. Thời Gian Thụ Huấn

Với mong đợi các em có thể lãnh hội toàn diện, sâu sắc và trưởng thành các khía cạnh thuộc đức tin, Trường Giáo Lý thiết kế thời gian thụ huấn của một ban trẻ tối thiểu là 12 năm, cụ thể thời gian đươc thiết kế như sau:

Bí tích Thánh Thể

LỚP THỜI GIAN HỌC ĐỘ TUỔI TƯƠNG ỨNG LÃNH NHẬN BÍ TÍCH
Khai Tâm I 1 năm 5-7 tuổi  
Khai Tâm II 1 năm 7-8 tuổi  
Rước Lễ I 1 năm 8-9 tuổi  
Rước Lễ II 1 năm 10-11 tuổi Bí tích Giao Hòa
Thêm Sức I 1 năm 11-12 tuổi
Thêm Sức II 1 năm 12-13 tuổi Bí Tích Thêm Sức
Bao Đồng I 1 năm 13-14 tuổi  
Bao Đồng II 1 năm 14-15 tuổi  
Bao Đồng III 1 năm 15-16 tuổi  
Bao Đồng IV 1 năm 16-17 tuổi  
Vào Đời I 1 năm 17-18 tuổi  
Vào Đời II 1 năm 18-19 tuổi Tốt Nghiệp
TỔNG 12 năm  

 

IV. Hệ Thống Giáo Trình

Trường Giáo Lý Giáo Xứ Thiên Thần giảng dạy Giáo Lý theo hệ thống giáo trình của Tổng Giáo Phận Sài Gòn.  Cụ thể, bộ sách bao gồm 12 cuốn tương ứng với mỗi lớp.

Sách Kinh và Kinh Thánh Tân Ước

V. Hình Thức Và Tiêu Chí Đánh Giá

1. Hình thức đánh giá

Một năm học tại Trường Giáo Lý bao gồm 2 học kỳ. Mỗi học kỳ đều được lượng giá theo quy định:

 • Kiểm tra miệng: (2-3 lần)
 • Kiểm tra 15 phút: hình thức riêng theo lớp
 • Kiểm tra 1 tiết (x2): hình thức chung – Bộ đề soạn được thầy xứ duyệt
 • Thi Học Kỳ: hình thức chung – Bộ đề soạn được cha chánh xứ duyệt

2. Đánh giá chuyên cần tham dự thánh lễ và học giáo lý

 • Vắng có phép – P/ vắng không phép – K
 • Vắng 3 lần có phép hoặc 2 lần không phép – trao đổi với phụ huynh
 • Vắng 5 lần có phép hoặc 3 lần không phép – không đạt

3. Đánh giá học giáo lý

Thang điểm để đánh giá học lực là 10. Tiêu chuẩn để xếp loại học lực như sau:

 • Từ 9 đến 10: Xuất sắc
 • Từ 8 đến cận 9: Giỏi
 • Từ 7 đến cận 8: Khá
 • Từ 6 đến cận 7: Trung bình khá
 • Từ 5 đến cận 5: Trung bình
 • Từ 4 đến cận 5: Yếu (Không đạt)
 • Dưới 4: kém (không đạt)

VI. Thư Viện

Nhằm bổ trợ thêm kiến thức đức tin cho các bạn trẻ, Trường Giáo Lý Giáo Xứ Thiên Thần đã trang bị một Phòng Thư Viện với nhiều đầu sách khác nhau. Bên cạnh đó, Thư Viện cũng là nơi trưng bày và bán nhưng sản phẩm thuộc phục vụ cho Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể.

 

Thư Viện Trường Giáo Lý

VII. Cơ sở hạ tầng

Trường Giáo Lý Giáo Xứ có tất cả 8 phòng học. Mỗi phòng học đều được trang bị cơ sở hạ tầng đẩy đủ.

Ảnh một phòng học giáo lý

 

A.M.D.G

 

 

 

 

 

0