HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ THIÊN THẦN

———–oOo———–

 

I. Khái quát về Hội đồng mục vụ giáo xứ

Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX), theo thói quen gọi tắt là Hội đồng Giáo xứ, là cơ chế gồm những giáo dân thuộc giáo xứ được mời gọi và tuyển chọn để hợp lực cộng tác với linh mục chánh xứ trong việc quản trị giáo xứ, tổ chức và điều hành các sinh hoạt mục vụ, xây đắp tình liên đới và sự hiệp thông, giải quyết những vấn đề, giải toả những bất đồng, nhằm góp phần xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn tư tế phụng thờ Thiên Chúa, sống, làm chứng và loan truyền Tin Mừng, yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người trong bối cảnh văn hoá xã hội ngày nay (x. Giáo luật, điều 536, 537).

Hội đồng Mục vụ Giáo xứ gồm có: Ban Thường vụ các thành phần ủy viên.

Ban Thường vụ thông thường gồm có: (1) – Chủ tịch, (2) – Phó Chủ tịch nội vụ, (3) – Phó Chủ tịch ngoại vụ (4) – Thư ký, (5) – Thủ quỹ.

Các uỷ viên là các giáo khu của giáo xứ, các ban ngành mục vụ, các giới và hội đoàn tông đồ, tất cả đều nhằm cùng nhau thi hành sứ vụ tư tế, ngôn sứ và phục vụ, mỗi đơn vị theo điều kiện riêng của mình. Mỗi đơn vị mục vụ có Ban điều hành mà truyền thống các nơi còn gọi là Ban chấp hành, Ban trị sự.

(Trích Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ của Tổng Giáo Phận Tp. HCM 2015,
Chương một – Giáo Xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, Điều 3-8)

II. Cơ Cấu Tổ chức Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Thần

1. Ban Thường Vụ

Cơ Cấu Ban Thường Vụ Giáo Xứ Thiên Thần Nhiệm Kỳ 2020-2024

 

Cha Chánh xứ và Ban Thường Vụ Giáo Xứ Thiên Thần
Nhiệm kỳ 2020-2024

2. Ban Điều Hành Giáo khu

 

Cơ Cấu Ban Điều Hành Giáo Khu Giáo Xứ Thiên Thần
Nhiệm Kỳ 2020-2024

3. Ban Điều Hành Các Hội Đoàn

Cơ Cấu Ban Điều Hành Các Hội Đoàn Giáo Xứ Thiên Thần

 

2+