Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 17/04/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1.Inhaxiô Phạm Khải Hoàn
2.Têrêsa Lê Thảo Đan
3.Maria Đặng Lê Nghi
4.Giuse Phạm Hoàng Minh
Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+