Sáng Chúa Nhật, vào lúc 9h30 ngày 01/05/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho em Émilie Trinh de Caters
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+