Giáo Xứ tổ chức thi kì thi tập trung cuối học kỳ II cho các lớp từ lớp giáo lý Khai Tâm đến lớp giáo lý Bao Đồng.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+