TINH THẦN HIỆP HÀNH TRONG CÁC GIÁO XỨ DÒNG TÊN

Bài chia sẻ của Cha Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam với Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Thiên Thần

A. Giáo xứ trong cơ cấu và trong lòng Giáo Hội

Giáo xứ là cộng đoàn tín hữu cư ngụ trong một địa hạt được thiết lập cách vững bền trong giáo phận, nhằm tập hợp Dân Chúa cùng nhau thi hành sứ vụ Chúa Kitô giao phó, cụ thể là sứ vụ tư tế tôn thờ Thiên Chúa, học hỏi và loan báo Tin Mừng, và thực thi bác ái cộng đồng trong Giáo Hội cũng như trong xã hội. (x. Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 10, 26. Giáo Luật điều 515, 518)

  • Vài trò của Cha Chánh xứ

Cha Chánh xứ là mục tử riêng của giáo xứ. Ngài thi hành mục vụ giảng dạy, thánh hóa, quản trị dưới quyền của Đức Giám Mục Giáo phận, với sự cộng tác của mọi giới theo quy định của Giáo Hội (x. Giáo Luật điều 518, 519).

Cha Chánh xứ có vài trò hướng dẫn cộng đoàn cùng nhau thi hành sứ vụ tư tế, ngôn sứ và phục vụ trong sự liên đới và hiệp thông với mọi anh chi em đồng đạo, đồng bào và đồng loại trong tư cách là con cùng một Cha chung trên trời.

  •  Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (HĐMVGX)

HĐMVGX là một cơ chế gồm những giáo dân thuộc giáo xứ được mời gọi và tuyển chọn để cộng tác với Cha xứ trong việc quản tri giáo xứ, tổ chức và điều hành các sinh hoạt mục vụ, xây đắp tình liên đới và sự hiệp thông, giải quyết những vấn đề, góp phần xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn tư tế phụng thờ Thiên Chúa. HĐMVGX sống như thế là làm chứng và loan báo Tin Mừng, yêu thương và phục vụ sự sống và phẩm giá con người. (x. Giáo Luật điều 536, 637)

B. Giáo xứ Dòng Tên

Đã có lúc khoảng 3,200 Tu sĩ Dòng Tên làm việc tại 2,000 giáo xứ trên khắp thế giới. Mục vụ giáo xứ là một hoạt động tông đồ thích hợp để thực hiện sứ mạng phục vụ đức tin và thăng tiến công bình. Đây là môi trường thuận lợi giúp liên đới với người nghèo và loan báo Tin Mừng. Hiện nay, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam đang phục vụ tại 9 giáo xứ và 12 giáo họ.

  •  Đặc tính của một Giáo xứ Dòng Tên

Một giáo xứ được gọi là Giáo xứ Dòng Tên khi giáo xứ ấy mang đủ các đặc tính:

Đặc tính thứ nhất là cam kết thực hiện các mục tiêu và chính sách mục vụ của Giáo Hội địa phương.

Đặc tính thứ hai là tham dự vào “Các Ưu Tiên Tông Đồ Phổ Quát” của Dòng Tên và theo “Cung Cách Hành Xử” của Dòng Tên.

Đặc tính thứ ba là một cộng đoàn cử hành Lời, Bí tích Thánh Thể, và các bí tích khác theo những cách thức có kế hoạch, sáng tạo và hội nhập văn hóa.

Đặc tính thứ tư là trở thành cộng đoàn truyền giáo tình thân thực hiện “công bình và hòa giải.”

Đặc tính thứ năm là được nuôi dưỡng bằng Linh Đạo Inhã, đặc biệt qua Linh Thao.

Đặc tính thứ sáu là biết thực hành phân định cá nhân và cộng đoàn.

Đặc tính thứ bảy là cung cấp cho cả cá nhận và gia đình các chương trình dạy và đào tạo giáo lý.

Đặc tính thứ tám là cung cấp cho các cá nhân cơ hội để hướng dẫn tâm linh và tư vấn mục vụ.

Đặc tính thứ chín là giúp các cá nhân nhận biết ơn gọi của mình qua mô hình chọn lựa trong Linh Thao.

Đặc tính thứ mười là biết mở ra với thái độ đại kết và liên tôn giáo.

Đặc tinh thứ mười một là biết tiếp cận những Kitô hữu đã lìa xa Giáo Hội, cũng như những người không tin.

Đặc tính thứ mười hai là biết phát triển thành một Giáo Hội mang tính tham dự như cộng đoàn Giáo Hội căn bản.

Đặc tính thứ mười ba là cổ võ các cơ hội cho sự tham dự và lành đạo trong Giáo Hội.

  •  Giáo xứ Dòng Tên làm gì để phục đức tin?

Để phục vụ đức tin, các giáo xứ Dòng Tên chú ý đến việc thăng tiến công bình ở mọi cấp độ, phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử, đồng thời kiến tạo một nền văn hóa đoàn kết chân chính.

C. Hiệp hành trong các Giáo xứ Dòng Tên

Trong bối cảnh Dân Chúa khắp nơi đang tích cực thực hiện tiến trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần XVI vào năm 2023, bắt đầu từ cấp giáo phận, các Giáo xứ Dòng Tên được mời gọi để hưởng ứng tinh thần chung của Giáo Hội cách cụ thể và sống động nơi đời sống năng động của mình.

Trước hết, theo Thượng Hội Đồng Giám Mục, thuật ngữ “hiệp hành” được hiểu là đi trên cùng một con đường, theo một ý nghĩa cụ thể nhất và mạnh nhất. “Lối sống hiệp hành” được cấu thành bởi ba yếu tố: Hiệp thông – tham gia – sứ vụ.

  • Hiệp thông: tất cả mọi Kitô hữu, dù nhiều và đa dạng, nhưng hiệp thông sâu xa với nhau vì có chung một sự sống thần linh và làm nên một Hội Thánh duy nhất. Tất cả mọi Kitô hữu, do việc lãnh nhận bí tích rửa tội.
  • Tham dự: tất cả mọi Kitô hữu đều có quyền và bổn phận tham gia vào sự tăng trưởng của Hội Thánh, tùy theo chức năng và đặc sủng Chúa ban cho mình.
  • Sứ vụ: Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng là để thi hành sứ vụ xây dựng Hội Thánh và Phúc Âm hóa thế giới. Sứ vụ trong Hội Thánh thì nhiều: rao giảng, thánh hóa, phục vụ, quản trị…, tùy theo Chúa Thánh Thần hoạt động nơi từng người, theo ơn gọi riêng và cách thế riêng của người ấy.

Để có lối sống hiệp hành, các Giáo xứ Dòng Tên đã hành động noi theo việc Đức Giêsu Kitô phục sinh đã làm với hai môn đệ trên đường Emmaus (x. Lc 24:13-35): Trước hết lên đường để gặp gỡ, thứ đến dừng lại để lắng nghe sâu hơn và cuối cùng luôn phân định tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, để việc thực hiện lối sống hiệp hành đem lại hiệu quả, mỗi người trong gia đình giáo xứ cần phải: có cũng cảm nghĩ với Giáo Hội, có tinh thần cởi mở sống sự thật trong tình bác ái (x. Ep 4:15).

Để sống tinh thần hiệp hành được thể hiện qua sáu chiều kích trên, Dòng Tên nói chung và Tỉnh Dòng Tên Việt Nam nói riêng đã thể hiện tính hiệp hành nơi sứ mạng như sau:

a. Tinh thần hiệp hành được thể hiện trong sứ mạng phổ quát của Dòng Tên ngày nay

Sứ mạng phổ quát của Dòng Tên trên toàn thế giới ngày nay bào gồm bốn sứ mạng chính:

Trước hết là việc dẫn tha nhận đến với Chúa qua phương thế thiêng liêng, cụ thể là qua Linh Thao.

Thứ hai là cùng bước đi với những người nghèo và những người bị loại trừ.

Thứ ba là đồng hành với người trẻ.

Thứ tư là bảo vệ và chăm sóc ngôi nhà chung.

b. Tinh thần hiệp hành được thể hiện trong sứ mạng phổ quát của Dòng Tên ngày nay

Với tầm nhìn sứ mạng phổ quát của Dòng Tên trên toàn thế giới, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam đã dấn thân vào những thực hành tông đồ cụ thể:

Trước hết là đào tạo kỹ lưỡng và chuyên sâu các học viên Giêsu Hữu của Dòng.

Thứ hai là dẫn tha nhân đến với Thiên Chúa qua Linh Thao, linh hướng, loan báo Tin Mừng, mục vụ giáo xứ, tông đồ cầu nguyện, CLC, CIS.

Thứ ba là cùng đi với người nghèo qua những hoạt động Tông Đồ Xã Hội, Tông Đồ Di Dân, Tông Đồ cho Người Sắc Tộc.

Thứ tư là đồng hành với giới trẻ như sinh viên, học sinh, Giới Trẻ Thánh Thể, và các gia đình trẻ.

Thứ năm là chăm sóc ngôi nhà chung, cách cụ thể cổ võ lối sống xanh – sạch – đẹp.

Tóm lại, để trở thành những nhà lãnh đạo thiêng liêng giúp xây dựng Giáo Hội, dưới ánh sáng kinh nghiệm thiêng liêng của thánh Inhã, mỗi thành viên trong HĐMVGX cần thực hành ba bước: khởi đầu với ơn hoán cải, rồi đến thay đổi tầm nhìn, và cuối cùng là thay đổi sứ mạng, cụ thể hướng tới dấn thân phục vụ.

 

Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn,
xin soi sáng tâm trí và cõi lòng của mỗi người chúng con, để chúng con biết lắng nghe và thực thi những điều làm đẹp lòng Thiên Chúa.

1+