Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 26/06/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Augustino Nguyễn Bạch Phước Khiêm
2. Phêrô Nguyễn Đức Anh
3. Gioan Bosco Trần Tinh Vũ
4. Têrêsa Phan Hoàng Huyền Anh
5. Giuse Nguyễn Quốc Anh
6. Maria Đỗ Nguyễn Minh Châu
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+