THÔNG BÁO
Giáo xứ Thiên Thần, giáo khu Giuse xin thông báo :

Anh INHAXIÔ Phan Bé thuộc Giáo Khu Giuse vừa mới qua đời lúc 10g45 ngày 09/08/2022.

Kính mời ACE

– vào lúc 17g00 chiều nay tẩm liệm tại GXTT,

– Ngày 10/08/2022 vào lúc 16g00 Thánh lễ tại GXTT,

– Ngày 11/08/2022 vào lúc 06g00 sáng lễ an táng tại GXTT,

Xin quý Cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Anh INHAXIÔ.

 

0