1. LỄ TRO

Thứ tư, ngày 22/02/2023 – Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.
Giáo xứ có 2 thánh lễ:
* Lễ sáng: 05:30
* Lễ chiều: 18:00
Về Luật giữ chay và kiêng thịt:
* Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”
* Tuổi giữ chay: Theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay.” Và Giáo Luật điều 97, khoản 1 qui định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
* Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. (Giáo Luật 1252).

2. ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ MÙA CHAY

Trong suốt Mùa Chay, Giáo xứ sẽ tổ chức đi Đàng Thánh Giá trước các thánh lễ chiều thứ sáu, lúc 17:30.
Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

3. KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Hai lớp Giáo lý Dự Tòng và Giáo Lý Hôn Nhân khóa I – 2023, sẽ khai giảng vào lúc 19:30, tối thứ sáu, ngày 24/02/2023.
Địa điểm: tại phòng học số 03, Trường Giáo lý.
Kính mời những ai đã đăng kí, đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.
0