Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 28/05/2023, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Nicolas Nguyễn Quang Minh
2. Lucia Nguyễn Khánh An
3. PhaoLô Trần Thiên Long
4. PhaoLô Phạm Thiên Phúc
5. Catarina Nguyễn Khánh An

Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+