Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 22/10/2023, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Micae Võ Hạ Thiên Vũ
2. Anna Trần Linh San
3. Giuse Đinh Vũ Gia Huy
4. Giuse Phạm Minh Đạt
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+