Giáo Xứ Thiên Thần
600 xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Xức Dầu Bệnh Nhân